Oferta

Obsługa księgowa:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych (handlowych)
 • prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ryczałtu ewidencjonowanego
 • prowadzenie ewidencji podatku VAT
 • sporządzanie deklaracji i zeznań podatkowych
 • sporządzanie raportów kasowych
 • sporządzanie ewidencji przychodu na potrzeby zryczałtowanego podatku dochodowego
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • sporządzanie miesięcznych raportów finansowych
 • przygotowanie deklaracji dla ZUS-u i ich wysyłka drogą elektroniczną
 • przygotowanie deklaracji podatkowych PIT, VAT, CIT i innych
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych w tym bilans z załącznikami, rachunek zysków i strat

Obsługa kadrowa:

 • sporządzanie umów o pracę
 • sporządzanie umów cywilnoprawnych
 • sporządzanie oświadczeń zgodnie z Kodeksem Pracy
 • sporządzenie świadectw pracy
 • prowadzenie teczek osobowych pracowników
 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń
 • prowadzenie kartotek urlopowych
 • prowadzenie kartotek ewidencji czasu pracy
 • ewidencja świadectw lekarskich
 • kontrola dokumentów historycznych pracownika
 • skierowanie na badania lekarskie
 • szkolenia pracowników w zakresie bhp i ppoż.

Obsługa płacowa:

 • rejestracja pracownika w ZUS
 • sporządzanie list płac
 • naliczanie wynagrodzeń chorobowych i zasiłków
 • naliczanie ekwiwalentów urlopowych
 • naliczanie premii, nagród
 • rozliczanie nadgodzin
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych do ZUS
 • sporządzanie deklaracji wyrejestrowujących pracownika
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych do Urzędu Skarbowego – PIT-4R
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych PFRON
 • reprezentacja w Urzędzie Skarbowym, ZUS, GUS

Obsługa finansowa:

 • rozliczanie projektów inwestycyjnych i badawczo-rozwojowych klientów firmy
 • przygotowywanie wniosków o płatność
 • ocena kwalifikowalności wydatków według zasad programu, z którego pochodzi dofinansowanie,
 • kontrola prawidłowości wydatkowania środków finansowych w ramach projektów
 • monitorowanie i nadzór nad prawidłowością postępowań ofertowych i przestrzeganie Zasady Konkurencyjności
 • kierowanie zapytań, wniosków, korespondencji do instytucji odpowiedzialnych za weryfikację rozliczanych projektów, współpraca z instytucjami kontrolującymi projekty
 • ścisła współpraca z klientem w zakresie realizacji i rozliczania projektu
 • kontakt z Instytucjami udzielającymi wsparcia
 • badanie rynku pod kontem podejmowanych decyzji dotyczących faktoringu, leasingu, kredytów bankowych
 • negocjacje z instytucjami finansowymi